ICOMOS Danmark er den danske nationalkomité under International Council on Monuments and
Sites - en verdensomspændende organisation, hvis medlemmer arbejder professionelt for bevaring
af kultur- og naturarven, hvad angår bygninger, historiske byer, kulturlandskaber og arkæologiske
monumenter.
ICOMOS er et netværk af fagpersoner, der understøttes af den tværfaglige udveksling, der sker på
tværs af landene, og profilerne tæller blandt andet arkitekter, historikere, arkæologer,
kunsthistorikere, geografer, antropologer, ingeniører og byplanlæggere.
 
Der findes nationalkomiteer i mere end 110 lande fordelt over hele verden og desuden over 25
internationale komiteer, der videnskabeligt forholder sig til forskellige emner inden for
kulturarvsområdet. Arbejdet koordineres af et internationalt sekretariat i Paris.
 
ICOMOS fungerer som UNESCO’s ekspertorgan i spørgsmål inden for bevaring af kulturmiljøer
og i forhold til Verdensarvskonventionen af 1972. En vigtig del af dette arbejde er at udarbejde
charters og andre internationale vejledninger. Organisationens arbejde kendetegnes af
tværvidenskabeligt samarbejde mellem de forskellige arbejds- og forskningsgrene, som berører
bevarelse af kulturarven. ICOMOS evaluerer og rådgiver endvidere UNESCO i forbindelse med
udpegning af emner til verdensarvslisten. 
 
ICOMOS Danmarks aktiviteter koncentrerer sig om arbejdet med monitering og rapportering om
Verdensarvsstederne i Danmark, samt om indstilling til Slots- og Kulturstyrelsen af forslag til nye
emner på Verdensarvslisten eller evaluering af ansøgninger til den såkaldte tentativliste. Desuden
udarbejdelse af høringssvar på bl.a. lovforslag, lokalplanforslag og andre forslag, der kan have
betydning for bevarelse af kulturarven. ICOMOS Danmark har endvidere fokus på formidling og
arrangerer konferencer og møder med emner omhandlende verdensarven og står generelt til
rådighed for rådgivning. Endelig står ICOMOS Danmarks medlemmer til rådighed for det
internationale arbejde i ICOMOS Intl.
 
ICOMOS Danmark er en uafhængig forening med NGO-status.
ICOMOS Danmark drives af frivillige og ulønnede fagpersoner, som har interesse i bevaring,
udvikling og formidling af såvel Danmarks kulturarv som verdensarven. Kommissorium for
ICOMOS Danmark fremgår af vedtægterne.
Nationalkomiteernes medlemmer står med deres faglighed til rådighed for det internationale
arbejde.

Man ansøger om medlemskab ved udfyldelse af ansøgningsskema og fremsendelse af CV.
Medlemmer antages på baggrund af deres faglige kvalifikationer bredt inden for feltet kulturarv.
Alle kan ansøge, men profiler skal have en faglig baggrund og en anciennitet, hvor ens
kvalifikationer kan stilles til rådighed for ICOMOS International i arbejdet som rådgivende organ
for UNESCO.
 
En særlig kategori er mulig for yngre kandidater (indtil 35 år), EMERGING PROFESSIONALS,
som optages til et nedsat kontingent og tilknyttes et særligt netværk, hvor mentorordninger og
oplæring bliver stillet til rådighed af ICOMOS International og de nationale komiteer.
 
ICOMOS DK består p.t. af ca. 60 medlemmer. Styrelsen består af 18 medlemmer og vælges af
medlemmerne ved Årsmødet .”
Ansøgere bedes gøre sig bekendt med ICOMOS’ Ethical Statement :
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/StatutesAmendments_R2_20130325/st2002-
ethical-commitment-en.pdf