Bestyrelsens forretningsudvalg

MANDAT FOR ICOMOS-DANMARKS BESTYRELSES FORRETNINGSUDVALG

1. Bestyrelsen nedsætter som del af sin konstituering et forretningsudvalg jævnfør vedtægternes § 7. Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer, EP-repræsentant samt eventuelt yderligere et femte medlem valgt af og blandt bestyrelsens medlemmer.

2. Forretningsudvalgets formål er dels at opnå en bedre fordeling af den arbejdsbyrde, som ellers hviler på organisationens øverste ledelse, dels gennem forberedelse at øge bestyrelsesmødernes effektivitet. Forret-
ningsudvalget har til opgave at tage sig af løbende sager mellem bestyrelsesmøderne, at forberede disse og at følge op på de beslutninger, bestyrelsen træffer.

3. Forretningsudvalget afholder møder i tilknytning til hvert enkelt af årets fire bestyrelsesmøder. Derudover afholder forretningsudvalget efter behov yderligere møder mellem bestyrelsesmøderne.

4. Forretningsudvalget har særligt ansvar for ICOMOS-DK’s løbende kommunikation.

5. Sager af hastende karakter kan, hvis de ikke kan afvente et bestyrelsesmøde, behandles og om fornødent afgøres af forretningsudvalget. Afgørelser, som indebærer økonomiske forpligtelser for ICOMOS-DK forudsætter som altid tilslutning fra formand og kasserer, som sammen tegner organisationen økonomisk. I formandens forfald indtræder næstformanden.

6. Forretningsudvalget kan i enkeltsager og efter behov involvere personer med særlige kompetencer.

7. Forretningsudvalget afrapporterer sine aktiviteter til bestyrelsen senest ved førstkommende bestyrelsesmøde. I særlige sager kan en umiddelbar skriftlig orientering være relevant.

Denne forretningsorden er vedtaget på Nationalkomitéens årsmøde den 20. marts 2023.