Vedtægter

Vedtægter for Den danske ICOMOS Nationalkomité

§ 1 ICOMOS Nationalkomité
Danmarks ICOMOS Nationalkomité er en forening, som består af danske medlemmer af International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).

§ 2 Formål
ICOMOS Nationalkomité skal: på nationalt og internationalt plan fremme bevaringen og beskyttelsen af den arkitektoniske kulturarv ("monuments, groups of buildings and sites"), på nationalt plan virke i overensstemmelse med ICOMOS formål og aktiviteter, på nationalt plan søge realiseret de beslutninger, som ICOMOS generalforsamling (The General Assembly)
vedtager, og det program som foreslås af den rådgivende og den udøvende komité (The Advisory and the Executive Committee), på nationalt og internationalt plan udvirke udveksling af information og tjene som forum for drøftelse af spørgsmål af enhver art vedrørende bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv samt fungere som det koordinerende og kontaktskabende organ mellem ICOMOS og Danmark.

§ 3 Medlemskab
Nationalkomitéen består af alle medlemmer af ICOMOS bosiddende i Danmark omfattende individuelle medlemmer, institutioner, støttende medlemmer samt æresmedlemmer. Individuelle medlemmer kan enhver blive, der efter styrelsens vurdering opfylder de kvalitative
krav, der må stilles til deltagere i arbejdet med bevaringen af den arkitektoniske kulturarv. Institutioner, der som deres arbejdsopgaver beskæftiger sig med bevaring af den arkitektoniske kulturarv, kan blive medlem, og skal ligeledes udpege en kvalificeret person som repræsentant. Alle medlemmer skal godkendes af styrelsen.
Æresmedlemmer udnævnes dertil af årsmødet på forslag fra styrelsen.
Medlemskab af ICOMOS ophører når udmeldelse er sket ved skriftlig meddelelse med 3 måneders varsel til udgangen af kalenderåret
og når styrelsen beslutter det i tilfælde af manglende kontingentbetaling eller ved anden gyldig grund.

§ 4 Økonomi
Individuelle medlemmer, institutioner og støttende medlemmer skal betale et kontingent fastsat af årsmødet under hensyn til størrelsen af det til enhver tid fastsat medlemsbidrag til ICOMOS, og til eventuelt behov for komitéens virke. 
Nationalkomitéen skal til ICOMOS, sekretariatet, indbetale det samlede årlige til enhver tid fastsatte medlemsbidrag.
Nationalkomitéen kan søge og modtage støtte til foreningens aktiviteter efter styrelsen beslutning.
Formand og kasserer i forening tegner ICOMOS DK.
Foreningen forpligtes ved underskrift af styrelsens formand og kasserer i forening. Styrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.
Ved formandens forfald overtager næstformanden.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet, der revideres af 2 af årsmødet valgte revisorer, valgt for 3 år, godkendes af
årsmødet.

§ 5 Organisation
Nationalkomitéens højeste myndighed udøves af årsmødet.
Ledelsen af komitéen er henlagt til styrelsen.

§ 6 Årsmødet
Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Alle medlemmer kan deltage i årsmødet, og alle har stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal, hvor andet ikke er bestemt, jfr. §§ 9 og 10.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Årsmødet er beslutningsdygtigt, når der til hvert medlem er sendt indvarsling 4 uger før afholdelsen, og mindst 2 uger før sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes på dagsordenen, og denne er udsendt inden en uge før afholdelsen.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen består af indtil 18 medlemmer valgt blandt de individuelle medlemmer og institutionsmedlemmerne. Over halvdelen skal være individuelle medlemmer. Valgperioden er 3 år med mulighed for genvalg.
Styrelsen er ansvarlig for udførelsen af Nationalkomitéens aktiviteter, og leder arbejdet mellem
årsmøderne.
Styrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaggivende.
Styrelsen vælger Nationalkomitéens formand og næstformand samt dens kasserer. Formanden kan maksimalt besidde posten i tre fortløbende perioder af tre år (i alt 9 år).
Styrelsen godkender valg af sekretær.
Styrelsen bestemmer herudover selv sin forretningsorden.
Styrelsen nedsætter blandt sine medlemmer et forretningsudvalg til varetagelse af løbende arbejdsopgaver, og kan til varetagelse af specielle opgaver nedsætte udvalg, der ikke behøver at have medlemmer af styrelsen.

§ 8 ICOMOS generalforsamling
Alle medlemmer har ret til at deltage i ICOMOS generalforsamling (The General Assembly).
Kun de medlemmer, der udgør styrelsen, har stemmeret.

§ 9 Ændring af vedtægter
Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun vedtages på årsmødet med et flertal på 2/3 af tilstedeværende medlemmer, og når formuleret forslag har været meddelt i dagsordenen for mødet.

§ 10 Opløsning
Opløsning af Nationalkomitéen kan kun ske på årsmødet med et flertal på 2/3 af fremmødte medlemmer, og når forslag herom har været meddelt i dagsordenen for mødet.
I tilfælde af opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde Fredningsstyrelsen eller anden institution som beskæftiger sig med bevaringsarbejdet efter årsmødets beslutning, og anvendes i overensstemmelse med ICOMOS målsætning.

Disse vedtægter er vedtaget på Nationalkomitéens møde den 22. februar 1984, og ændret på møde den 30. marts 1987 samt årsmøde den 21. marts 2017. De henviser, særligt for så vidt angår forhold, der ikke er reguleret i dem, til ICOMOS statutter vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 1978.