Vedtægter

Vedtægter for Den danske ICOMOS Nationalkomité

 

§ 1 ICOMOS Nationalkomité
Danmarks ICOMOS Nationalkomité er en forening, som består af medlemmer af International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) med statsborgerskab og/eller bopæl i Rigsfællesskabet (The Danish Realm).

 

§ 2 Formål
ICOMOS Nationalkomité skal: på nationalt og internationalt plan fremme bevaringen og beskyttelsen af den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv ("monuments, groups of buildings and sites"), på nationalt plan virke i overensstemmelse med ICOMOS formål og aktiviteter, på nationalt plan søge realiseret de beslutninger, som ICOMOS generalforsamling (The General Assembly) vedtager, og det program som foreslås af den rådgivende og den udøvende komité (The Advisory Committee and its Scientific Council), på nationalt og internationalt plan udvirke udveksling af information og tjene som forum for drøftelse af spørgsmål af enhver art vedrørende bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv samt fungere som det koordinerende og kontaktskabende organ mellem ICOMOS og Danmark.

 

§ 3 Medlemskab
Nationalkomitéen består af alle medlemmer af ICOMOS med bopæl og/eller statsborgerskab i Rigs-fællesskabet omfattende individuelle medlemmer (herunder EP-medlemmer*), institutioner, støttende medlemmer samt æresmedlemmer.

Individuelle medlemmer kan enhver blive, der efter bestyrelsens vurdering opfylder de kvalitative krav, der må stilles til deltagere i arbejdet med bevaringen af den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv.

Institutioner, der som deres arbejdsopgaver beskæftiger sig med bevaring af den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, kan blive medlem. Hver institution udpeger inden for det fastsatte kontingent kvalificerede personer som repræsentanter.

Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
*) EP-medlem (Emerging professional) defineres som professionelle under 35 år. EP-medlem kan enhver blive med interesse for bevaring af den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv. Medlemmet skal genansøge om medlemskab ved det fyldte 35. år med henblik på opfyldelse af ovenstående krav for individuelt medlemskab. Æresmedlemmer udnævnes af årsmødet på forslag fra bestyrelsen.

Medlemskab af ICOMOS ophører når udmeldelse er sket ved skriftlig meddelelse med 3 måneders varsel til udgangen af kalenderåret og når bestyrelsen beslutter det i tilfælde af manglende kontingentbetaling eller ved anden gyldig grund.

 

§ 4 Økonomi
Individuelle medlemmer, institutioner og støttende medlemmer skal betale et kontingent fastsat af årsmødet under hensyn til størrelsen af det til enhver tid fastsatte medlemsbidrag til ICOMOS, og til eventuelt behov for komitéens virke. Nationalkomitéen skal til ICOMOS, sekretariatet, indbetale det samlede årlige til enhver tid fastsatte medlemsbidrag.
Nationalkomitéen kan søge og modtage støtte til foreningens aktiviteter efter bestyrelsens beslutning.
Formand og kasserer i forening tegner ICOMOS DK. Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank/girokonti hver for sig.
Ved formandens forfald overtager næstformanden.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet, der revideres af 2 af årsmødet valgte revisorer valgt for 3 år, godkendes af årsmødet.

 

§ 5 Organisation
Nationalkomitéens højeste myndighed udøves af årsmødet.
Ledelsen af komitéen er henlagt til bestyrelsen.

 

§ 6 Årsmødet
Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Alle medlemmer kan deltage i årsmødet, og alle har stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal, hvor andet ikke er bestemt, jfr. §§ 9 og 10.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Årsmødet er beslutningsdygtigt, når der til hvert medlem er sendt indvarsling 4 uger før afholdelsen. Indsendelse af forslag til dagsordenen skal være modtaget af sekretariatet mindst 2 uger før mødet, hvorefter der senest en uge før mødet udsendes endelig dagsorden.

 

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af indtil 18 medlemmer valgt blandt de individuelle medlemmer og institutionsmedlemmerne. Over halvdelen skal være individuelle medlemmer.

Valgperioden er 3 år med mulighed for genvalg. Hvert år er 1/3 af bestyrelsen på valg.
Bestyrelsen er ansvarlig for udførelsen af Nationalkomitéens aktiviteter, og leder arbejdet mellem årsmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen vælger nationalkomitéens formand og næstformand samt dens kasserer. 
Formanden kan maksimalt besidde posten i tre fortløbende perioder af tre år (i alt 9 år).
Bestyrelsen godkender valg af sekretær.
Bestyrelsen bestemmer herudover selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer nedsætte et forretningsudvalg (bestående af formand, næstformand, kasserer, EP-repræsentant og et øvrigt medlem af bestyrelsen) til varetagelse af løbende arbejdsopgaver. 
Bestyrelsen kan endvidere til varetagelse af specielle opgaver nedsætte udvalg, der ikke behøver at have medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger en EP-repræsentant, der tegner nationalkomiteen over for EP’s internationale arbejdsgruppe.

 

§ 8 ICOMOS generalforsamling
Alle medlemmer har ret til at deltage i ICOMOS generalforsamling (The General Assembly).
Kun de medlemmer, der udgør bestyrelsen, har stemmeret.

 

§ 9 Ændring af vedtægter
Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun vedtages på årsmødet med et flertal på 2/3 af tilstedeværende medlemmer, og når formuleret forslag har været meddelt i dagsordenen for
mødet.

 

§ 10 Opløsning
Opløsning af Nationalkomitéen kan kun ske på årsmødet med et flertal på 2/3 af fremmødte medlemmer, og når forslag herom har været meddelt i dagsordenen for mødet.
I tilfælde af opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde den nationale fredningsmyndighed eller anden institution, som beskæftiger sig med bevaringsarbejdet efter årsmødets beslutning, og anvendes i overensstemmelse med ICOMOS målsætning.

Disse vedtægter er vedtaget på Nationalkomitéens møde den 22. februar 1984, ændret på møde den 30. marts 1987 og på årsmøde den 21. marts 2017 samt på årsmøde den 20. marts 2023.

De henviser, særligt for så vidt angår forhold der ikke er reguleret i dem, til ICOMOS statutter vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 1978.